top of page

תפריט

תנאים והגבלות ("תנאים") הם אוסף של תנאים משפטיים המוגדרים על ידי הבעלים של אתר אינטרנט. הם קובעים את התנאים וההגבלות המסדירים את פעילות המבקרים באתר באתר האמור ואת היחסים בין המבקרים באתר לבין בעל האתר. יש להגדיר את התנאים בהתאם לצרכים הספציפיים ולאופיו של כל אתר אינטרנט. לדוגמה, אתר המציע מוצרים ללקוחות בעסקאות מסחר אלקטרוני דורש תנאים שונים מהתנאים של אתר אינטרנט המספק מידע בלבד. התנאים מספקים לבעל האתר את היכולת להגן על עצמו מפני חשיפה משפטית אפשרית.

תנאים והגבלות

bottom of page